نان روزانۀ ما

نجات دیلان

Episode Summary

اگر خدا برای ما هدفی نداشت ما این‌جا نبودیم.‏

Episode Notes

اگر خدا برای ما هدفی نداشت ما این‌جا نبودیم.‏